Ochrona Danych

Nowe brzmienie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (UE) 2016-679 (Stan 25.05.2018)
 
Oświadczenie PM-International o ochronie danych osobowych   Informacje o ochronie danych osobowych

Ochrona Państwa danych osobowych oraz Państwa prywatność są dla nas ważne.

Z tego powodu pragniemy Państwu poniżej objaśnić, jakie działania podejmuje PM-International, aby w tym zakresie sprostać Państwu i sobie samym. Chcemy wyjaśnić Państwu, jakie dane osobowe gromadzimy, jak je wykorzystujemy oraz jak je chronimy. Poza tym dowiedzą się Państwo, komu przekazujemy niniejsze dane i jak mogą Państwo dokonać ich zmiany. Polityka PM-International w zakresie ochrony danych osobowych jest zgodna z obowiązującymi ustawowymi przepisami federalnej ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG), ustawy o mediach telekomunikacyjnych oraz przepisami rozporządzenia Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych (RODO (UE) 2016-679). Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych wyjaśnia, jakie dane są przez PM-International zapisywane i jak są wykorzystywane.
 
Nazwiska i dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej oraz ewentualnie jego reprezentanta:

PM-International AG
An der Hofweide 17, D-67346 Speyer
Reprezentowana przez Zarząd: Gerd Niedernhuber, Lutz Bläcker, Patrick Bacher
Telefon +49 (0)6232 / 296 -0
Telefax +49 (0)6232 / 296 -100
info@pm-international.de
 
Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych:
dr Raimund Abele, PM-International AG
datenschutz@pm-international.de
 
Cele, w  jakich dane osobowe powinny być przetwarzane:
Przetwarzamy Państwa dane osobowe w następującym celu:
– realizacja umowy
– nawiązywanie kontaktu (w przypadku zapytań kierowanych przez formularz  
   kontaktowy)
– reklama
– zapewnianie jakości
– statystyka.
 
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe przetwarzane są na poniższej podstawie prawnej:
– Państwa zgody, art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (UE) 2016-679
– realizacja umowy oraz działania w zakresie umowy przedwstępnej, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (UE) 2016-679
– uzasadniony interes, art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (UE) 2016-679 (patrz poniżej)
 
Uzasadniony interes
Przy przetwarzaniu danych osobowych dążymy do następujących celów, stanowiących nasz uzasadniony interes:
– optymalizacja naszej oferty
– ochrona przed nadużyciami
– statystyka
– reklama bezpośrednia
 
Adresaci lub kategorie adresatów danych osobowych
Przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych współpracujemy z następującymi dostawcami usług, którzy posiadają dostęp do Państwa danych:
– dostawcy Webhostingu
– operatorzy platform społecznościowych
– serwisy reklamowe (wyświetlanie reklam)
– ewentualnie dostawcy usług płatniczych i wysyłkowych
– dostawcy narzędzi do analizy sieci
 
Okres, na jaki dane osobowe są zapisywane:
Zapisujemy Państwa dane,
– jeśli wyrazili Państwo na to zgodę, co najwyżej do momentu wycofania przez Państwa tej zgody,
– kiedy potrzebujemy tych danych do realizacji umowy, co najwyżej na okres istnienia stosunku umownego lub biegu ustawowych terminów i okresów przechowywania,
– jeśli wykorzystujemy dane na podstawie uzasadnionego interesu, co najwyżej dopóki interes ich wykasowania lub anonimizacji nie jest interesem przeważającym.
 
Źródła danych
Dane otrzymujemy od Państwa (włącznie z danymi o używanych przez Państwa urządzeniach).
 
Przesyłanie danych do państw spoza Unii Europejskiej
Ma miejsce przesyłanie danych do państw spoza Unii Europejskiej. Odbywa się ono na podstawie ustawowo przewidzianych regulacji, które zapewniają Państwu odpowiednią ochronę i do których mają Państwo wgląd w drodze zapytania.
 
Prawo do informacji oraz korekty lub usunięcia lub ograniczenia lub sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych:
Mają Państwo prawo,
– do żądania informacji o przetwarzaniu swoich danych,
– do korekty swoich danych,
– do zlecenia usunięcia lub blokady danych,
– do ograniczenia przetwarzania danych,
– do sprzeciwienia się przetwarzaniu Państwa danych,
– do otrzymania swoich danych w możliwym do przesłania formacie i przekazania ich osobie trzeciej,
– do wycofania swojej zgody na przetwarzanie danych w przyszłości oraz
– do złożenia skargi we właściwym urzędzie nadzoru dotyczącej niedopuszczalnego przetwarzania danych. Właściwą instytucją nadzorczą jest Krajowy Pełnomocnik ds. Ochrony Danych Osobowych i Swobody Informacji Nadrenii-Palatynatu.
 
Wymóg lub zobowiązanie do udostępnienia danych
Jeśli przy gromadzeniu danych nie zostało to wyraźnie zaznaczone, udostępnianie danych nie jest konieczne ani zobowiązujące.
 
Pozostałe informacje dotyczące ochrony danych
 
Przetwarzanie danych przez osoby trzecie
O ile PM-International w ramach zarządzania dystrybucją przekazuje dane dostawcom usług (jak np. dostawcy pakietów, dostawcy usług płatniczych itp.), każdorazowo zawiera umowy powierzenia przetwarzania danych. Tym samym kontrahenci są zobowiązani do ochrony danych osobowych nie tylko ustawą, ale również umową z PM-International.
Dane osobowe oraz dotyczące transakcji są przekazywane zgodnie z ustalonymi przez Komisję Europejską „Standardowymi klauzulami umownymi Unii Europejskiej”.
 
Ochrona danych osobowych przy zamawianiu towarów, profile osobiste użytkowników
W ramach zamówienia towarów PM-International gromadzi dane osobowe klientów w celu przeprowadzenia i realizacji zamówienia. Gromadzone, zapisywane i wykorzystywane są przy tym następujące dane: nazwisko, adres, adres mailowy, data urodzenia, numer telefonu, informacje o płatnościach oraz w przypadku płatności w drodze polecenia zapłaty dane konta bankowego i ewentualnie inne dane banku dla płatności kartą kredytową.Podane przez Państwa dane są wykorzystywane wyłącznie w celu uproszczenia procesu zamówienia, do celów administracyjnych oraz wewnętrznych analiz.
 
Informacje do weryfikacji Państwa adresu (sprawdzenie możliwości doręczania) pozyskujemy od infoscoreConsumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden.
W tym celu przekazujemy do wymienionego powyżej podmiotu niezbędne w tym zakresie dane (Państwa pełne nazwisko, Państwa adres i ewentualnie Państwa datę urodzenia). Są one w przyszłości wykorzystywane przez niego w stosunku do innych podmiotów również do weryfikacji adresów wzgl. sprawdzenia tożsamości, jak również do celów scoringu. Scoring oblicza w oparciu o matematyczno-statystyczne metody stopień prawdopodobieństwa wystąpienia w przyszłości określonego zachowania i w tym celu wykorzystuje odpowiednie dane.
 
Ponadto na potrzebyinformacji o wypłacalności i zdolności kredytowej dane przekazujemy również do infoscore Consumer Data GmbH.
infoscore Consumer Data GmbH jest biurem informacji o konsumentach. Prowadzi ono bazę danych, w której zgromadzone są informacje o wypłacalności i zdolności kredytowej osób prywatnych. Na jej podstawie infoscore udziela swoim klientom informacji o wypłacalności i zdolności kredytowej. Klientami są przykładowo instytucje kredytowe, spółki leasingowe, towarzystwa ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwa telekomunikacyjne, firmy windykacyjne, firmy wysyłkowe, hurtownie i firmy detaliczne oraz inne przedsiębiorstwa, które dostarczają towary lub świadczą usługi. W ramach ustawowych przepisów część danych zgromadzonych w bazie danych wykorzystywana jest również do zaopatrywania innych firmowych baz danych, m.in. do celów handlu adresami.
W bazie danych infoscore Consumer Data GmbH gromadzone są w szczególności dane dotyczące nazwisk, adresów, dat urodzin, ewentualnie adresów mailowych, płatności i własności udziałów osób. Celem przetwarzania zgromadzonych danych jest udzielanie informacji o zdolności kredytowej osób, co do których kierowane są zapytania. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 i n.RODO (UE) 2016-679. Informacje dotyczące niniejszych danych mogą być udzielone w oparciu o powyższy artykuł tylko wówczas, jeśli klient w sposób wiarygodny przedstawi uzasadniony interes w posiadaniu takiej informacji. Jeśli dane są przekazywane do państwa spoza UE, odbywa się to na podstawie tzw. „Standardowych klauzul umownych”.
Dane przechowywane są tak długo, na ile ich znajomość jest konieczna do realizacji celu przechowywania. Z reguły okres ten wynosi najpierw trzy lata. Po jego upływie sprawdza się, czy przechowywanie danych nadal jest niezbędne. Jeżeli nie, dane są w danym dniu usuwane. W przypadku zakończenia sprawy dane usuwane są dokładnie trzy lata po jej zakończeniu. Wpisy do rejestru dłużników są usuwane zgodnie z § 882e kodeksu postępowania cywilnego po upływie trzech lat od dokonania takiego wpisu.
Uzasadnionymi interesami w rozumieniu art. 6 ust. 1 i n.RODO (UE) 2016-679 mogą być: decyzja kredytowa, nawiązywanie transakcji, własności udziałów, roszczenia, sprawdzenie zdolności kredytowej, sprawdzenie wypłacalności, informacja o egzekucjach.
W stosunku do infoscore Consumer Data GmbH mają Państwo prawo do informacji o zgromadzonych przez nią danych dotyczących Państwa osoby. Jeśli zgromadzone dane są nieprawdziwe, przysługuje Państwo prawo do ich korekty lub usunięcia. Jeśli nie można natychmiast stwierdzić, czy odnośne dane są prawdziwe czy też nie, mają Państwo prawo żądania ich zablokowania do momentu wyjaśnienia. Jeśli Państwa dane są niekompletne, mogą żądać Państwo ich uzupełnienia.
Jeśli udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych zgromadzonych przez infoscore Consumer Data GmbH, mają Państwo prawo, w każdej chwili taką zgodę cofnąć. Cofnięcie zgody nie narusza legalności przetwarzania danych, które miało miejsce na podstawie Państwa zgody od jej chwili jej udzielenia do momentu wycofania.
W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń, życzeń czy skarg z Państwa strony dotyczących ochrony danych, w każdej chwili mogą się Państwo zwrócić do pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych firmy infoscore Consumer Data GmbH. Ten szybko z pełnym zaufaniem udzieli Państwu wszelkiej pomocy we wszelkich kwestiach związanych z ochroną danych. Z wszelkimi zastrzeżeniami oraz skargami na przetwarzanie danych przez infoscore mogą zwrócić się Państwo do właściwego dla Państwa kraju związkowego krajowego pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych.
Dotyczące Państwa dane, które infoscore Consumer Data GmbHzgromadził, pochodzą z publicznie dostępnych źródeł, od firm windykacyjnych lub ich klientów. Celem opisania Państwa zdolności kredytowej infoscore tworzy dla Państwa Score Wert, na który składają się dane dotyczące wieku i płci, dane adresowe oraz częściowo dane dotyczące historii płatności. Dane te w różny sposób wpływają na obliczenie Score Wert. Klienci infoscore wykorzystują niniejsze wartości jako środki pomocnicze przy podejmowaniu własnych decyzji kredytowych.
  Prawo sprzeciwu:
Przetwarzanie danych zgromadzonych winfoscore Consumer Data GmbHodbywa się z istotnych obligatoryjnych powodów wynikających z ochrony wierzycieli i ochrony kredytowej, które przeważają nad Państwa interesami, prawami i swobodami lub służy do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych. Mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych tylko z przyczyn, które wynikają z zaistniałej u Państwa szczególnej sytuacji i które mogą zostać udokumentowane. Jeśli takie przyczyny istnieją w sposób udowodniony, dane nie są dalej przetwarzane. Jeśli sprzeciwią się Państwo przetwarzaniu swoich danych w celach reklamowych i marketingowych, dane nie będą dalej przetwarzane w niniejszych celach. Podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu art. 4 nr 7 RODO (UE) 2016-679 jest infoscore Consumer Data GmbH.  
PM-International wykorzystuje Państwa dane do następujących procesów:

Aby przy pomocy zapisanych w Państwa profilu użytkownika informacji zaoferować Państwu możliwość indywidualnej obsługi oraz optymalnego korzystania ze strony internetowej.

Aby przesyłać Państwu indywidualnie oferty i informacje, które są dla Państwa osobiście interesujące. Oczywiście posiadają Państwo również możliwość poinformowania nas, iż nie życzą sobie Państwo przesyłania tego rodzaju ofert i/lub informacji. Naturalnie zastosujemy się do powyższego. W tym celu prosimy o kontakt mailowy na adres datenschutz@pm-international.de.
 
W celu dokonywania dostaw towarów przez zewnętrznych dostawców usługPM-International przekazuje niniejszym przedsiębiorstwom w ramach realizacji wynikających z umowy zobowiązań (art. 6  ust. 1 b  RODO (UE) 2016-679) niezbędne do tego celu dane (adresaci, adres dostawy i ewentualnie osoby uprawnione do odbioru). PM-International w żadnym wypadku nie zajmuje się wprowadzaniem na rynek adresów. Ze wszystkimi zewnętrznymi dostawcami usług PM-International zawiera umowy o powierzeniu przetwarzania danych, które są zgodne z wymogami art. 28, 29 RODO (UE) 2016-679.
 
Dane poszczególnych zamówień pozostają dostępne dla danego klienta do pobrania na chronionym hasłem koncie użytkownika niniejszej strony internetowej, w szczególności, aby w prosty sposób umożliwić dalsze zamówienia już zakupionych produktów w systemie zamówień. Klient w każdej chwili w rubryce „Moje dane“ posiada wgląd i może zmienić dane zapisane na niniejszej stronie na jego koncie użytkownika oraz wybrane hasło. 
 
Klient może w każdej chwili w drodze zawiadomienia drogą listowną, telefoniczną lub mailową na adres datenschutz@pm-international.de zlecić usunięcie swojego konta i tym samym wszystkich związanych z nim danych. W takim przypadku PM-International niezwłocznie usunie wszystkie dane klienta, o ile ich wykorzystanie nie jest konieczne do realizacji istniejącego jeszcze zamówienia lub jeśli PM-International jest zobowiązane do ich przechowywania na podstawie przepisów podatkowych (§147 ordynacji podatkowej). W obu przypadkach dane są blokowane i usuwane, jak tylko jest to możliwe. 
 
Wykonanie szczególne w przypadku dystrybutorów
W przypadku, kiedy są lub chcą być Państwo dystrybutorem PM International, informujemy o celach, w jakich będą przetwarzane Państwa dane osobowe:
Oprócz podanych powyżej celów przetwarzamy Państwa dane również

  • w celu wypłaty prowizji
W zakresie podstaw prawnych przetwarzania danych i uzasadnionego interesu również odnosimy się do powyżej podanych!
Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych osobowych:
W zakresie przetwarzania Państwa danych współpracujemy z wymienionymi powyżej odbiorcami danych (dostawcami usług). Ponadto celem realizacji zlecenia przekazujemy Państwa dane również innym członkom koncernu PM.
 
Newsletter
Jeśli zaabonowali Państwo w PM-International newsletter,PM-International przetwarza podane nam przez Państwa dane osobowe celem informowania Państwa o nowościach. Wyrażają Państwo zgodę na regularne wysyłanie newsletter‘a na podany adres mailowy. Uprzednio jednak sprawdza się, czy posiadacz podanego adresu mailowego wyraził zgodę na otrzymywanie newsletter’a.
Zarządzanie danymi adresowymi oraz do wysyłki newsletter’ów PM-International zleciło podmiotowi przetwarzającemu.Dostawca usług ma dostęp tylko do takich informacji, które są niezbędne do realizacji zlecenia. Dane adresowe nie są ani przez dostawcę usług, ani przez samoPM-International wykorzystywane do innych celów. PM-Internationalzawiera z dostawcą usług odpowiednią umowę o powierzeniu przetwarzania danych, która jest zgodna z wymogami art. 28, 29 RODO (UE) 2016-679.

Jeśli chcą Państwo cofnąć swoją zgodę na otrzymywanie newsletter’ów, jako dystrybutordezaktywują Państwo po prostu za pomocą E-Business funkcję Newsletter’ów w swoim osobistym obszarze. Wszyscy inni dokonują tego poprzez przesłanie wiadomości mailowej na poniższy adres: datenschutz@pm-international.de
 
Formularz kontaktowy
Formularz kontaktowy na naszej stronie internetowej jest prostą możliwością nawiązania z nami szybkiego kontaktu. Aby nawiązanie tego kontaktu było możliwe, niektóre pola są zaznaczone jako pola obowiązkowe. Jeśli wypełnią Państwo te pola i klikną „Wyślij”, wyrażają Państwo zgodę, aby Państwa dane zostały nam przekazane wraz z  wiadomością mailową. Dane te nie są zapisywane na serwerze internetowym. Dane przechowywane są u nas przez okres 10 lat, a następnie usuwane.
 
Automatyczne zapisywanie danych dostępowych
Podczas każdego wejścia użytkownika na strony internetowe PM-International dane dostępowe tego procesu są automatyczne zapisywane w pliku protokołu. Chodzi przy tym o ogólne informacje, jak np. strona, z której pobrano dane, nazwa uruchomionego pliku, data i czas uruchomienia, ilość przesłanych danych, stosowany protokół oraz wysyłane przez przeglądarkę internetową jej własne opisy oraz ewentualnie opisy dotyczące systemu operacyjnego.

Niniejsze ogólne informacje są anonimizowane, czyli nie są zapisywane razem z Państwa danymi osobowymi posiadanymi ewentualnie przez PM-International w żaden sposób z nimi łączone. Są one analizowane jedynie w celach statystycznych i wykorzystywane do optymalizacji treści i funkcji strony internetowej. Dane te nie są przekazywane osobom trzecim do innych niekomercyjnych lub komercyjnych celów. Zapisywanie danych dostępowych w pliku protokołu następuje maksymalnie na 4 tygodnie.
 
Pliki cookies
Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw. ciasteczka. Plik cookies to plik tekstowy z numerem identyfikacyjnym, który jest przesyłany i przechowywany na komputerze użytkownika w chwili korzystania ze strony internetowej razem z innymi wymaganymi danymi. Plik będzie dostępny w późniejszym okresie i wykorzystywany jest w celach uwierzytelniania użytkownika.
Pliki cookies są zwykłymi plikami i nie stanowią plików wykonywalnych, co oznacza, że nie stanowią zagrożenia dla Państwa komputera. Pliki cookies nie zawierają żadnych danych osobowych, dlatego też gwarantowana jest ochrona prywatności. W zależności od ustawień przeglądarki użytkownik może automatycznie akceptować pliki cookies. Ustawienie to można zmienić a przechowywanie plików cookies wyłączyć lub dostosować, aby użytkownik był powiadamiany za każdym razem, gdy pojawią się pliki cookies. Jednak w przypadku dezaktywowania plików cookies niektóre funkcje strony internetowej mogą przestać być dostępne lub będą dostępne wyłącznie w ograniczonym zakresie.
W celu określenia zachowania użytkowników strony internetowej PM-International sprawdzamy sposób, w jaki użytkownicy znaleźli się na naszej stronie. Informacje te są gromadzone w ramach stosowania plików cookies. Jednak badanie to nie gromadzi żadnych informacji personalnych (tj. danych, które pozwoliłyby na wtórne ustalenie Państwa tożsamości). Za pośrednictwem tej anonimowej procedury niemożliwe jest przypisanie odpowiedniego zachowania użytkownika do konkretnej osoby.
Jeżeli nie chcą Państwo, aby Państwa urządzenie zostało rozpoznane w drodze przechowywania plików cookies, mogą Państwo ustawić przeglądarkę, z której korzystają, aby zablokowała pliki cookies, usunęła je z dysku lub wyświetlała powiadomienie przed ich zapisem. Większość przeglądarek posiada opcje ograniczenia przechowywania plików cookies lub ich całkowitego wyłączenia. Jednak pragniemy zwrócić uwagę, że w takim przypadku niemożliwe będzie korzystanie w pełni z funkcji naszej strony internetowej.
Sieci społecznościowe
Na naszych stronach korzystamy z wtyczek różnych sieci społecznościowych.
Facebook
Niniejsza strona korzysta z następujących wtyczek społecznościowych portalu społecznościowego Facebook:
  • Przycisk polubienia
  • Przycisk udostępniania
Portalem Facebook zarządza Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Stany Zjednoczone. Portal dostępny jest na stronie www.facebook.de. Poszczególne wtyczki społecznościowe oznaczono jednym z logo portalu Facebook lub tekstem "Wtyczka społecznościowa portalu Facebook". Listę przedstawiającą wygląd i funkcje poszczególnych wtyczek można znaleźć tutaj: developers.facebook.com/docs/plugins. Gdy wyświetlają Państwo naszą stronę, która zawiera wtyczkę społecznościową, Państwa przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami portalu Facebook. Treści wtyczki społecznościowej są wysyłane z portalu Facebook bezpośrednio do Państwa przeglądarki i umieszczane na jej stronie. W rezultacie nie mamy wpływu na ilość danych gromadzonych przez portal Facebook za pośrednictwem stosowania wtyczek społecznościowych. Możemy jedynie Państwa poinformować o tym, co jest nam wiadome: z uwagi na umieszczenie wtyczek społecznościowych, Facebook otrzymuje informacje o stronach, które Państwo odwiedzili na naszej stronie internetowej, nawet jeżeli nie są Państwo zarejestrowanym użytkownikiem portalu Facebook bądź nie są zalogowani do tego portalu. Informacje te, razem z Państwa adresem IP, są przekazywane z Państwa przeglądarki na serwer portalu Facebook w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. W wyniku informacji ze strony portalu Facebook w przypadku niezarejestrowanych użytkowników w Niemczech przechowywany jest wyłącznie anonimowy adres IP. Jeżeli są Państwo zalogowani do portalu Facebook, Facebook może bezpośrednio przypisać odwiedzenie naszej strony do Państwa konta Facebook. Facebook otrzymuje informacje poprzez Państwa odwiedziny na naszej stronie, bez względu na to, czy weszli Państwo w interakcję z wtyczkami społecznościowymi. W przypadku interakcji z wtyczkami społecznościowymi, na przykład poprzez kliknięcie ikony polubienia lub umieszczenie komentarza, odpowiednie informacje z Państwa przeglądarki zostaną przekazane bezpośrednio portalowi Facebook i przez niego zachowane. Informacja publikowana jest także na portalu Facebook i jest widoczna dla Państwa znajomych na tym portalu. Aby uzyskać więcej informacji odnośnie celu i zakresu gromadzonych danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez portal Facebook, w tym Państwa prawa i możliwości związane z ochroną prywatności, prosimy odnieść się do polityki prywatności portalu Facebook, którą znaleźć można na stronie www.facebook.com/about/privacy. Jeżeli są Państwo zarejestrowanym użytkownikiem portalu Facebook i nie chcą, aby Facebook gromadził o Państwu informacje za pośrednictwem naszej strony lub powiązywał Państwa dane członkowskie przechowywane na portalu Facebook, muszą Państwo wylogować się z portalu Facebook przed odwiedzeniem naszej strony. Możliwe jest także zablokowanie wtyczek społecznościowych za pomocą dodatku do Państwa przeglądarki, jak no. Facebook blocker, webgraph.com/resources/facebookblocker
Google +
Niniejsza strona internetowa zawiera wtyczkę "+ 1" Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone. Wtyczkę można rozpoznać po ikonie "+ 1" na białym lub kolorowym tle. Jeżeli odwiedzają Państwo naszą stronę, która zawiera tę wtyczkę, Państwa przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Google i następnie wysyła treści wtyczki do Państwa przeglądarki, które zostaną zintegrowane na stronie. Nie mamy żadnego wpływu na zakres i treść danych gromadzonych przez Google za pośrednictwem tej wtyczki. W wyniku informacji ze strony Google nie są gromadzone żadne dane osobowe, jeżeli nie kliknięto na wtyczce. Takie dane będą gromadzone i przetwarzane wyłącznie, jeżeli użytkownicy są zalogowani za pomocą konta Google+. Jeżeli są Państwo zalogowani za pomocą Państwa osobistego konta użytkownika Google+ lub Google w trakcie odwiedzania naszej strony, Google powiąże odwiedzaną stronę z Państwa kontem. W przypadku interakcji z wtyczkami społecznościowymi, na przykład poprzez kliknięcie na przycisku lub umieszczenie komentarza, odpowiednie informacje zostaną przekazane bezpośrednio do Google i zachowane przez nie. Co więcej nie jesteśmy w stanie wykluczyć czy inne usługi Google zawarte na naszej stronie nie powiążą danych z Państwa profilem Google. Jeżeli chcą Państwo zapobiec takiemu przekazywaniu danych, muszą się Państwo wylogować ze swojego konta Google+ lub Google przed odwiedzeniem naszej strony. Cel i zakres gromadzenia danych jak również dalsze przetwarzanie i wykorzystanie danych przez Google, w tym Państwa prawa i możliwości ochrony prywatności można znaleźć w informacjach Google odnośnie ochrony informacji w zakresie wtyczki "+1″ www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html, a także w dziale Często zadawanych pytań, które dostępne są na stronie http://www.google.com/intl/de/+1/button.
Youtube
Wtyczki Youtube.de/Youtube.com są stosowane na niniejszej stronie i zarządzane przez YouTube, LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, Stany Zjednoczone. Gdy użytkownik odwiedza stronę, która zawiera taką wtyczkę, przeglądarka tego użytkownika nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami YouTube. Dzięki temu serwery YouTube otrzymują informacje o stronach, które odwiedził użytkownik. Jeżeli są Państwo zalogowani jako członek YouTube, YouTube przypisze te informacje do platform Państwa odpowiednich kont osobistych. Gdy korzystają Państwo z tych wtyczek, np. poprzez klikanie/uruchamianie przycisków nagrania wideo lub wysyłanie komentarza, informacje te zostaną przypisane do Państwa konta YouTube. Zapobiec temu można wyłącznie poprzez wylogowanie się z konta przed korzystaniem z wtyczki. Więcej informacji znaleźć można w oświadczeniu odnośnie ochrony danych na stronie www.google.de/intl/de/policies/privacy
Twitter
Niniejsza strona wykorzystuje przyciski serwisu Twitter, które dostarcza Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Stany Zjednoczone. Wtyczki te są na przykład oznaczone napisem "Twitter" lub logo serwisu Twitter. Umożliwia to osobom udostępnianie postu lub strony z niniejszej strony internetowej w serwisie Twitter. Jeżeli użytkownik odwiedza stronę zawierającą taki przycisk, jego przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami serwisu Twitter. Treść przycisków serwisu Twitter jest dostarczana przez serwis Twitter bezpośrednio do przeglądarki użytkownika. Nie mamy tym samym żadnego wpływu na ilość danych, które gromadzi Twitter za pośrednictwem tej wtyczki i możemy jedynie poinformować użytkownika o tym, co wiemy: przekazane zostaną dane dziennika, takie jak adres IP użytkownika lub informacje o wcześniej odwiedzanych stronach. Więcej informacji znaleźć można w oświadczeniu serwisu Twitter odnośnie ochrony danych twitter.com/privacy
XING
Niniejsza strona wykorzystuje przycisk "XING share". Po połączeniu się z niniejszą stroną następuje połączenie z serwerami XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg ("XING") za pośrednictwem Państwa przeglądarki, gdzie przeprowadzane są funkcje przycisku "XING share" (zwłaszcza obliczanie/wyświetlanie równowartości). XING nie przechowuje Państwa danych osobowych, gdy łączą się Państwo z niniejszą stroną. Przede wszystkim XING nie przechowuje żadnych adresów IP. Wykorzystywanie plików cookies w związku z przyciskiem "XING share" nie wiąże się z żadną oceną Państwa zachowania odnośnie użytkowania. Aktualne informacje odnośnie prywatności w związku z przyciskiem "XING share" a także inne informacje można znaleźć na tej stronie: www.xing.com/app/share?op=data_protection
 
LinkedIn
Na niniejszej stronie zintegrowano wtyczki LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone (zwanej dalej "LinkedIn"). Wtyczkę LinkedIn można rozpoznać po logo LinkedIn lub przycisku udostępniania ("polecane") na niniejszej stronie. W trakcie odwiedzania strony za pośrednictwem Państwa przeglądarki nawiązywane jest bezpośrednie połączenie z serwerem LinkedIn. W wyniku tego połączenia LinkedIn otrzymuje informację, że odwiedzili Państwo niniejszą stronę, korzystając z Państwa adresu IP. Jeżeli klikną Państwo przycisk udostępniania LinkedIn i są Państwo zalogowani do swojego konta LinkedIn, mogą Państwo udostępnić treści niniejszej strony na swoim profilu LinkedIn. W rezultacie LinkedIn może powiązać wizytę na niniejszej stronie z Państwa kontem użytkownika. Pragniemy zwrócić uwagę, że jako operator strony internetowej nie otrzymujemy żadnych informacji odnośnie treści w przekazywanych danych czy ich wykorzystaniu za pośrednictwem LinkedIn. Szczegóły dotyczące gromadzenia danych (ich cel, zakres, dalsze przetwarzanie, wykorzystanie) jak również Państwa prawa i opcje opisane zostały w informacji LinkedIn odnośnie ochrony danych. LinkedIn przedstawia informacje na ten temat na stronie www.linkedin.com/legal/privacy-policy.
Analiza sieci
Podobnie jak prawie każdy operator strony korzystamy z narzędzi analitycznych w formie oprogramowania śledzącego w celu określenia częstości odwiedzin i liczby użytkowników naszej strony.
Korzystanie z narzędzia analitycznego "Google Analytics"
 
PM-International wykorzystuje usługę Google Analytics spółki Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone. Usługa ta umożliwia analizę strony internetowej wykorzystującej pliki cookies. W tym celu informacje generowane przez pliki cookies, jak Państwa anonimowy adres IP są przekazywane, przechowywane i oceniane w imieniu PM-International na serwerze Google LLC w Stanach Zjednoczonych. Google Analytics zostało rozszerzone na niniejszej stronie kodem “GAT._anonymizeip();”. W wyniku tego gwarantujemy anonimowe gromadzenie adresów IP. Pozbawienie Państwa adresu IP cech identyfikacyjnych zwykle następuje poprzez zredukowanie Państwa adresu IP za pośrednictwem Google LLC w ramach Unii Europejskiej lub innego sygnatariusza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W szczególnych przypadkach Państwa adres IP jest przekazywany na serwer Google LLC w Stanach Zjednoczonych i proces pozbawiania go danych identyfikacyjnych odbywa się tam. Państwa przekazany adres IP nie będzie łączony z innymi danymi Google LLC. W ramach funkcji reklamowej Google Analytics stosowane będą remarketing i raporty z wydajności zgodnie z charakterystyką demograficzną i zainteresowaniami. Procedury te służą do dopasowania reklam do zainteresowań poszczególnych użytkowników dzięki informacjom o ich zachowaniu. W kontekście remarketingu spersonalizowane środki reklamowe mogą zostać przekazane na inne strony w oparciu o dane dotyczące Państwa zachowania w trakcie przeglądania stron PM-International. Dlatego też materiały reklamowe mogą obejmować produkty, które wcześniej oglądali Państwo na stronie PM-International. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę, aby Państwa przeglądarka internetowa lub przeglądarka aplikacji została połączona z Google za pośrednictwem Państwa konta Google, a także aby informacje z Państwa konta Google były wykorzystywane do spersonalizowania reklam, Google wykorzysta te dane do celów kompleksowego remarketingu. Mogą Państwo w dowolnym momencie zablokować gromadzenie danych przez Google Analytics. Dostępne są następujące opcje:
 
Większość przeglądarek akceptuje pliki cookies automatycznie. Jednak możliwe jest zapobieganie wykorzystywaniu ciasteczek dzięki odpowiednim ustawieniom przeglądarki. W takim przypadku wiele funkcji strony internetowej jest niedostępna. Ustawień należy dokonać oddzielnie dla każdej używanej przeglądarki.    
Możliwe jest także zapobieganie gromadzeniu i przetwarzaniu tych danych przez Google LLC poprzez pobranie i zainstalowanie dodatku do przeglądarki, który można znaleźć na następującej stronie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Powyższą czynność można wykonać pomocniczo lub w przypadku przeglądarek na urządzeniach mobilnych, klikając następujące łącze:
 
wyłączenie Google Analytics 
 
Na urządzeniu użytkownika zostanie umieszczony plik rezygnacji z cookies przeznaczonych dla stron internetowych PM-International. Efekt będzie dostępny dla obecnie używanej przeglądarki. W przypadku usunięcia plików cookies dla tej przeglądarki należy ponownie kliknąć w powyższe łącze.
Więcej informacji of warunkach korzystania i ochronie danych można znaleźć na stronie https://www.google.com/analytics/terms/ lub https://policies.google.com/. . 
 
Uwaga: W przypadku usunięcia plików cookies w przeglądarce można w ten sposób usunąć także ciasteczka, z których zrezygnowano i należy wyrazić sprzeciw ponownie w sposób opisany powyżej.
 
 
Bezpieczeństwo danych

Stosowane przez PM-International oprogramowanie zabezpieczające SSL (Secure Socket Layer) jest obecnie jedną z najlepszych dostępnych technologii.

Przy płatnościach w danym serwisie mają Państwo możliwość wyboru różnych możliwości płatności. W każdym wariancie Państwa dane dotyczące płatności są przekazywane w zaszyfrowanej formie. Tym samym mogą być Państwo pewni, że danych tych nie będzie mogła odczytać żadna osoba trzecia. Takie przesyłanie danych jest nawet bezpieczniejsze niż ich przekazywanie drogą telefoniczną.

Już ponad 10 tysięcy klientów dokonało dotychczas zakupów online w PM-International w Niemczech. Tym samym nie muszą się Państwo martwić o swoje  bezpieczeństwo przy korzystaniu ze strony PM-International. Dzięki zastosowanej przez PM-International techniki uczyniliśmy wszystko, co możliwe dla bezpieczeństwa Państwa danych.

Dla PM-International bezpieczeństwo nie oznacza tylko ochrony Państwa danych podczas wybranego przez Państwa sposobu płatności. PM-International podejmie wszelkie starania celem zapewnienia, aby dokumenty dotyczące Państwa zamówienia, towary wzgl. inne dokumenty dotarły do Państwa dokładnie w tym momencie, który Państwu podaliśmy.

 
 
Stan: 25.05.2018