Gegevensbescherming AGV

Nieuwe versie AVG (EU) 2016-679 (status 25.05.2018-NL)
 
Verklaring gegevensbescherming van PM-International
 
Opmerkingen over gegevensbescherming
De bescherming van uw persoonsgegevens en uw privacy zijn belangrijk voor ons.

Daarom leggen we hieronder graag uit hoe PM-International voldoet aan uw en onze behoeften in verband hiermee. We willen u informeren over de persoonsgegevens die we verzamelen, hoe we deze gebruiken en hoe we uw gegevens beschermen. U verneemt ook met wie we deze informatie delen en hoe uw gegevens gewijzigd kunnen worden. Het privacybeleid van PM-International is in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke voorschriften van de Duitse federale gegevensbeschermingswet (BDSG), de Duitse telecommunicatiewet en de voorschriften van de Europese algemene verordening gegevensbescherming (AVG (EU) 2016-679). In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens worden opgeslagen en hoe PM-International deze gebruikt.
 
Namen en contactgegevens van de verantwoordelijken en hun vertegenwoordigers, indien van toepassing:
PM-International Nederland BV
Ton van Ravesteijn
Raambrug 34A, NL - 5531 Bladel
Telefoon +31 135211803
info@pm-international.nl
 
Vertegenwoordigd door PM-International AG
An der Hofweide 17, D-67346 Speyer
Vertegenwoordigd door de raad van bestuur: Gerd Niedernhuber, Lutz Bläcker, Patrick Bacher
Telefoon +49 (0)6232 / 296 -0
Fax +49 (0)6232 / 296 -100
ICS@pm-international.com
 
Functionaris voor gegevensbescherming: 
Dr. Raimund Abele, PM-International AG
datenschutz@pm-international.de
 
Doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt:
We verwerken uw gegevens voor de volgende doeleinden:
- Contractverwerking
- Contact opnemen (vragen via ons contactformulier)
- Advertenties
- Kwaliteitscontrole
- Statistieken
 
Rechtsgrondslag voor de verwerking
De verwerking van uw gegevens wordt voltooid op basis de volgende rechtsgrondslag:
- Uw toestemming, art. 6 § 1 a) AVG (EU) 2016-679.
- Uitvoering van een contract en precontractuele maatregelen, art. 6 § 1 b) AVG (EU) 2016-679.
- Gerechtvaardigde belangen, art. 6 § 1 f) AVG (EU) 2016-679.
 
Gerechtvaardigde belangen
Bij de verwerking van uw gegevens streven we de volgende gerechtvaardigde belangen na:
- Verbetering van ons aanbod
- Bescherming tegen misbruik
- Statistieken
- Directe reclame
 
Ontvangers of categorieën ontvangers van persoonsgegevens
Voor de verwerking van uw gegevens werken we samen met de volgende dienstverleners, die ook toegang hebben tot uw gegevens:
- Webhostingbedrijven
- Leveranciers van sociale mediaplatforms
- Advertentienetwerken (voor reclamespots)
- Waar van toepassing, dienstverleners voor betaling en verzending
- Leveranciers van webanalysetools
 
Duurtijd voor de bewaring van persoonsgegevens:
We bewaren uw gegevens:
- als u toestemming hebt gegeven voor de verwerking of totdat u uw toestemming intrekt;
- als we de gegevens nodig hebben om een contract uit te voeren of zolang de contractuele relatie met u bestaat of zolang de wettelijke bewaartermijnen lopen;
- als we de gegevens gebruiken op basis van een gerechtvaardigd belang of zolang uw belang in een verwijdering of anonimisering niet overheersend is.
 
Gegevensbronnen
We ontvangen de gegevens van u (inclusief de apparatuur die u gebruikt).
 
Doorgifte van gegevens naar derde landen
Doorgifte van gegevens naar derde landen buiten de Europese Unie wordt uitgevoerd. Dit gebeurt op basis van wettelijk voorziene contractuele regelingen, die bedoeld zijn om een adequate bescherming van uw gegevens te waarborgen en die u op verzoek kunt bekijken.
 
Recht op informatie, correctie, annulering of beperking van de verwerking of een recht op bezwaar tegen verwerking, inclusief het recht op overdraagbaarheid van gegevens:
U hebt het recht om:
- informatie over de verwerking van uw gegevens te vragen;
- uw gegevens te laten corrigeren;
- de blokkering of verwijdering van uw gegevens te vragen;
- de verwerking te beperken;
- bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens;
- uw persoonsgegevens te ontvangen in een bruikbaar elektronisch formaat en te verzenden naar een derde partij;
- uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens in de toekomst in te trekken, en
- een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke autoriteiten aangaande illegale gegevensverwerking. De verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit is de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag.
 
De vereiste of verplichting om gegevens te verstrekken
Voor zover dit niet expliciet in het onderzoek wordt vermeld, is het verstrekken van gegevens niet vereist of verplicht.
 
Meer informatie over gegevensbeveiliging
 
Gegevensverwerking door derden

Voor zover PM-International gegevens doorgeeft aan dienstverleners als onderdeel van het distributiebeheer (bijv. pakketdiensten, betalingsdienstaanbieders en anderen), sluit PM-International elke keer een orderverwerkingscontract af. Dientengevolge zijn distributeurs niet alleen wettelijk verplicht, maar ook contractueel verbonden met PM-International.
Persoonlijke en transactie-gerelateerde gegevens worden overgedragen volgens de “EU-modelcontractbepalingen" die zijn vastgesteld door de Europese Commissie.
 
Gegevensbescherming voor bestellingen van goederen, persoonlijke gebruikersprofielen

Met betrekking tot het bestellen van goederen verzamelt PM-International de persoonsgegevens van klanten om de bestelling uit te voeren en te voltooien. Hiervoor worden de volgende gegevens van de klant verzameld, opgeslagen en gebruikt: naam, adres, e-mailadres, geboortedatum, telefoonnummer, betalingsinformatie, evenals rekeninggegevens in geval van betaling via bankoverschrijving en, indien nodig, verdere bankgegevens voor creditcardbetalingen. De informatie die u hiervoor verstrekt, wordt uitsluitend gebruikt om het bestelproces te vergemakkelijken, voor administratieve doeleinden en voor interne analyse.
We winnen informatie in om uw adres te verifiëren (controle voor leverbaarheid) bij infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstrasse 99, 76532 Baden-Baden. Hiertoe verstrekken wij de nodige informatie (uw volledige naam, uw adres en, indien nodig, uw geboortedatum) aan het bovengenoemde bedrijf. Dit bedrijf zal deze informatie in de toekomst gebruiken voor adresverificatiedoeleinden of identiteitstoetsingen voor andere bedrijven, evenals voor de gepaste scoringstoepassingen. Scores berekenen waarschijnlijkheidswaarden voor een specifiek toekomstig gedrag op basis van wiskundige en statistische technieken en gebruikt daarvoor de gepaste gegevens.
Voor kredietcontroles verzenden we ook gegevens naar infoscore Consumer Data GmbH, een rapportageagentschap voor consumenten. Dit agentschap beheert een database die kredietinformatie over individuen opslaat. Op basis hiervan verstrekt infoscore kredietcontroles aan hun klanten. Klanten zijn bijv. kredietinstellingen, leasemaatschappijen, verzekeringsmaatschappijen, telecommunicatiebedrijven, bedrijven voor debiteurenbeheer, scheepvaart, groot- en detailhandelsbedrijven, alsook andere bedrijven die goederen of andere diensten leveren. In het kader van wettelijke bepalingen zal een deel van de gegevens in de database o.a. worden gebruikt voor bezorging aan andere bedrijfsdatabases, inclusief voor commerciële doeleinden.
De infoscore-database van Consumer Data GmbH bewaart informatie over de naam, het adres, de geboortedatum, het e-mailadres, de betalingsgeschiedenis en de eigendomsstructuur van personen. Het doel van het verwerken van deze gegevens is het verstrekken van informatie over de kredietwaardigheid van de persoon in kwestie. De rechtsgrondslag voor verwerking is art. 6 § 1 f) EU-AVG (EU) 2016-679. Informatie over deze gegevens kan alleen worden verstrekt als een klant een gerechtvaardigd belang heeft bij het kennen van deze informatie. Als gegevens aan staten buiten de EU worden doorgegeven, moet dit gebeuren op basis van de zogenaamde “modelcontractbepalingen”.
De gegevens worden bewaard zolang de kennis die is opgedaan nodig is voor het doel van de opslag. Het is noodzakelijk om te weten dat de gegevens gewoonlijk gedurende een periode van drie jaar worden opgeslagen. Na het verstrijken van die periode wordt gecontroleerd of opslag nog steeds nodig is, anders worden de gegevens tot de dag verwijderd. Na voltooiing worden de gegevens drie jaar na de dag van registratie verwijderd. Inschrijvingen in het debiteurenregister worden dagelijks verwijderd in overeenstemming met § 882e ZPO (Zivilprozessordnung) na een periode van drie jaar tot de dag van de orderregistratie.
Gerechtvaardigde belangen binnen art. 6 § 1 f) EU-AVG (EU) 2016-679 zijn: leningsbesluiten, het initiëren van zakelijke deals, eigendomsstructuur, vraag, kredietcontroles, handhavingsinformatie.
U hebt recht op informatie over de gegevens die over uw persoon zijn opgeslagen bij infoscore Consumer Data GmbH. In het geval de gegevens die over u zijn opgeslagen onjuist blijken te zijn, hebt u het recht op correctie of verwijdering. Als het niet onmiddellijk kan worden vastgesteld of de gegevens die over u zijn opgeslagen onjuist of juist zijn, hebt u het recht op intrekking, totdat duidelijkheid is bereikt. Als uw gegevens onvolledig zijn, kunt u vragen om deze te vervolledigen. Als u uw toestemming hebt gegeven voor de verwerking van gegevens die zijn opgeslagen bij infoscore Consumer Data GmbH, hebt u het recht om deze toestemming op elk gewenst moment in te trekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die wordt uitgevoerd op basis van uw toestemming voor een mogelijke intrekking wordt niet beïnvloed door de intrekking.
Als u bezwaren, verzoeken of klachten hebt over de gegevensbescherming, kunt u op elk gewenst moment contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van infoscore Consumer Data GmbH. Ze helpen u snel en vertrouwelijk over alle aspecten van gegevensbescherming. U kunt ook een klacht indienen over de gegevensverwerking door infoscore bij de staatscommissaris verantwoordelijk voor gegevensbescherming in uw regio.
De gegevens die over u zijn opgeslagen bij infoscore Consumer Data GmbH zijn afkomstig van openbare bronnen, incassobedrijven en hun klanten.
infoscore geeft een score aan uw gegevens om uw kredietwaardigheid te beschrijven. Gegevens over leeftijd, geslacht, adres en soms details over betalingservaring worden opgenomen in de score. Deze gegevens hebben een verschillende weging in de berekening van de score. Klanten van infoscore gebruiken de score als hulpmiddel bij het uitvoeren van hun eigen kredietbeslissingen.
 
Recht van bezwaar:
De verwerking van gegevens die zijn opgeslagen bij infoscore Consumer Data GmbH gebeurt om dwingende redenen door de crediteuren en kredietbescherming, die regelmatig zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of worden gebruikt voor het handhaven, uitoefenen of verdedigen van juridische claims. U kunt alleen bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens om redenen, die voortkomen uit een bepaalde situatie waarbij u betrokken bent, en die door u kunnen worden bewezen. Als dergelijke speciale redenen bestaan en zijn bewezen, zullen de gegevens niet langer worden verwerkt. Als u bezwaar hebt tegen de verwerking van uw gegevens voor reclame- en marketingdoeleinden, dan worden de gegevens niet meer verwerkt voor deze doeleinden. infoscore Consumer Data GmbH is verantwoordelijk in de zin van art. 4 onderdeel 7) EU-AVG (EU) 2016-679.
 
PM-International gebruikt uw informatie voor de volgende activiteiten:

Om de mogelijkheid van een individuele service te bieden, evenals het optimale gebruik van onze website door gebruik te maken van de informatie die is opgeslagen in uw gebruikersprofiel.

Om u individuele aanbiedingen en informatie te zenden die van persoonlijk belang kunnen zijn. Natuurlijk kunt u ons laten weten dat u niet wilt, of niet langer wilt, dat dergelijke aanbiedingen of informatie naar u worden verzonden. We zullen uiteraard uw wensen respecteren. Contacteer ons via e-mail: datenschutz@pm-international.de
 
Om contractuele verplichtingen na te komen voor de levering van goederen via externe agenten (art. 6 § 1 b AVG (EU) 2016-679), geeft PM-International de nodige informatie (ontvanger, afleveradres en bevoegde personen) door zowel aan deze bedrijven als aan leden van de PM Group. PM-International voert geen adresmarketing uit. PM-International sluit contracten voor orderverwerking af met externe dienstverleners, die voldoen aan de vereisten van de artikelen 28, 29 AVG (EU) 2016-679.
 
De gegevens van de afzonderlijke bestellingen van elke klant blijven beschikbaar in het met een wachtwoord beveiligde gebruikersaccount voor deze website, zodat eerder gekochte producten eenvoudig opnieuw kunnen worden besteld. De klant kan op elk moment de inventarisgegevens en het geselecteerde wachtwoord dat in zijn account is opgeslagen bekijken en wijzigen - in de sectie "Mijn gegevens" - op deze site.
 
Een klant kan op elk moment per e-mail, telefoon of e-mail naar datenschutz@pm-international.de vragen om zijn klantenaccount en alle gerelateerde gegevens te verwijderen. In dat geval zal PM-International alle klantgegevens onmiddellijk verwijderen, zolang het niet nodig is om een inkooporder te verwerken of PM-International vereist is om deze op te slaan vanwege fiscale regelgeving (§ 147 AO). In beide gevallen worden de gegevens zo snel mogelijk geblokkeerd en verwijderd.
 
Speciale versies voor distributeurs
 
Indien u distributeur bent bij PM-International of er een wilt zijn, verwijzen wij naar de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt:
We verwerken uw gegevens ook in aanvulling op de hierboven genoemde doeleinden

We verwijzen ook naar het bovenstaande voor de rechtsgrondslag van de verwerking en de gerechtvaardigde belangen!
Ontvangers of categorieën ontvangers van persoonsgegevens:
Voor de verwerking van uw gegevens werken we samen met de hierboven genoemde ontvangers van gegevens (dienstverleners). Daarnaast geven wij uw gegevens door met het oog op het nakomen van contractuele verplichtingen jegens andere leden van de PM Group.
 
Nieuwsbrief

Als u zich hebt aangemeld voor de PM-International nieuwsbrief, verwerkt PM-International de persoonsgegevens die u bij ons hebt ingediend om u op de hoogte te brengen van nieuws. U stemt ermee in dat een regelmatige nieuwsbrief naar uw e-mailadres wordt verzonden. Er wordt van tevoren gecontroleerd of de ontvanger van het opgegeven e-mailadres akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief.
PM-International gebruikt een processor om de adresgegevens en verzending van de nieuwsbrief te beheren. De dienstverlener heeft alleen toegang tot persoonsgegevens die nodig zijn om de bestelling uit te voeren. De adresgegevens worden niet door de dienstverlener of PM-International gebruikt voor andere doeleinden. PM-International sluit een contract voor orderverwerking af met de dienstverlener, die voldoet aan de vereisten van de artikelen 28, 29 AVG (EU) 2016-679.

Als u uw toestemming voor het ontvangen van nieuwsbrieven wilt intrekken, kunt u als een distributeur de nieuwsbrieffunctie uitschakelen in de persoonlijke sectie van uw e-business. Alle andere klanten moeten ons een e-mail sturen naar het volgende adres: datenschutz@pm-international.de
 
Contactformulier

Het contactformulier op onze website is een gemakkelijke manier om snel contact met ons op te nemen. Opdat contact mogelijk is, zijn sommige velden gemarkeerd als verplichte velden. Als u de velden invult en “verzenden" selecteert, gaat u ermee akkoord dat uw gegevens per e-mail naar ons worden verzonden. De gegevens worden niet opgeslagen op de webserver. De gegevens worden 10 jaar bij ons bewaard en vervolgens verwijderd.
 
Automatische opslag van toegangsgegevens

Toegangsgegevens van de procedure worden automatisch opgeslagen in een logbestand telkens wanneer een gebruiker toegang heeft tot de websites van PM-International. Dit is algemene informatie, bijv. de pagina van waaruit het bestand werd opgevraagd, de naam van het geopende bestand, datum en tijd waarop de informatie werd opgevraagd, de hoeveelheid verzonden gegevens, het gebruikte protocol, de specificaties verzonden door de webbrowser en, indien nodig, de besturingssystemen.

Deze algemene informatie is geanonimiseerd, dus wordt niet opgeslagen samen met uw persoonsgegevens die bij PM-International bestaan en zal ook niet op een andere wijze worden samengevoegd met uw gegevens. De verzamelde informatie zal alleen voor statistische doeleinden worden gebruikt, alsook om de inhoud en functionaliteit van de website te verbeteren. Een doorgifte van deze gegevens aan derden voor andere niet-commerciële of commerciële doeleinden zal niet plaatsvinden. De toegangsgegevens in het logbestand worden maximaal 4 weken bewaard.
 
Cookies

Bovendien maakt deze site gebruik van zogenaamde cookies. Een cookie is een tekstbestand met een identificatienummer, dat wordt verzonden en opgeslagen op de computer van de gebruiker bij gebruik van de website samen met de andere gevraagde gegevens. Het bestand is beschikbaar voor latere toegang en wordt gebruikt voor de authenticatie van de gebruiker.
Cookies zijn eenvoudige bestanden en geen uitvoerbare programma's, wat betekent dat ze geen bedreiging vormen voor uw computer. Cookies bevatten geen persoonsgegevens, zodat de bescherming van de privacy is gegarandeerd. Afhankelijk van de browserinstelling kan de gebruiker cookies automatisch aanvaarden. Deze instelling kan worden gewijzigd en de opslag van cookies uitgeschakeld of aangepast, zodat de gebruiker op de hoogte wordt gesteld wanneer een cookie wordt geplaatst. Is het gebruik van cookies echter uitgeschakeld, dan zijn sommige functies van de website mogelijk niet beschikbaar of slechts in beperkte mate beschikbaar.
Om het gedrag van gebruikers op de website van PM-International te bepalen, onderzoeken we hoe de gebruiker op onze website is terechtgekomen. Deze informatie wordt verzameld via het gebruik van cookies. Dit onderzoek verzamelt echter geen persoon-specifieke gegevens (gegevens waarmee het mogelijk is om uw identiteit af te leiden). Via deze anonieme procedure is het niet mogelijk om het respectieve gebruikersgedrag aan een specifieke persoon toe te wijzen.
Als u niet wilt dat uw toegangsapparaat herkend wordt door de opslag van cookies, dan kunt u de browser, die u gebruikte om cookies te blokkeren, zo instellen dat deze de cookies van de harde schijf verwijdert of u waarschuwt voordat een cookie wordt opgeslagen. De meeste browsers hebben een optie die de opslag van cookies beperkt of volledig verhindert. We willen er echter op wijzen dat in dit geval niet alle functies van onze website volledig kunnen worden gebruikt.
 
Sociale netwerken
We gebruiken plug-ins van verschillende sociale netwerken op onze websites.

Facebook

Deze website maakt gebruik van de volgende sociale plug-ins van het Facebook-netwerk:
Like-knop (vind ik leuk)
Share-knop (delen)
Facebook wordt beheerd door Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS en is beschikbaar via www.facebook.de. Deze individuele sociale plug-ins worden aangegeven door een van de Facebook-logo's of met de zinsnede "Facebook Sociale Plug-in". Een lijst met de symbolen en functies van de afzonderlijke plug-ins vindt u hier: developers.facebook.com/docs/plugins Wanneer u een pagina op onze website bekijkt die een sociale plug-in bevat, wordt er een directe verbinding gemaakt tussen de Facebook-servers en de browser die u gebruikt. De inhoud van de sociale plug-in wordt rechtstreeks van Facebook naar uw browser verzonden en op de website ingesloten. We hebben geen invloed op de hoeveelheid gegevens die Facebook verzamelt door het gebruik van sociale plug-ins. We kunnen u alleen informeren over de kennis die ons ter beschikking staat: door de integratie van sociale plug-ins wordt Facebook geïnformeerd over de pagina's die u op onze website bezoekt, zelfs als u geen geregistreerde gebruiker van Facebook bent of niet bij Facebook bent aangemeld. Deze informatie wordt samen met uw IP-adres verzonden en opgeslagen vanuit uw browser naar een server van Facebook in de VS. Als gevolg van de informatie van Facebook wordt alleen een anoniem IP-adres opgeslagen voor niet-geregistreerde gebruikers in Duitsland. Als u bent aangemeld bij Facebook, kan Facebook het bezoek aan onze website rechtstreeks toewijzen aan uw Facebook-account. Facebook ontvangt informatie over uw bezoek aan onze website, ongeacht of u al dan niet interactie hebt met de sociale plug-ins. Wanneer u met de sociale plug-ins communiceert, bijv. door op het pictogram “Like/Vind ik leuk" te klikken of een opmerking achter te laten, wordt de relevante informatie van uw browser rechtstreeks naar Facebook verzonden en daar opgeslagen. De informatie wordt ook gepubliceerd op Facebook en kan worden bekeken door uw Facebook-vrienden. Raadpleeg het privacybeleid van Facebook via www.facebook.com/about/privacy voor meer informatie over het doel en de reikwijdte van de verzamelde gegevens, de verdere verwerking en het gebruik van gegevens door Facebook, inclusief uw rechten en opties om uw privacy te beschermen. Als u een geregistreerde gebruiker van Facebook bent en u wilt niet dat Facebook via onze website gegevens over u verzamelt of uw ledeninformatie op Facebook linkt, moet u zich bij Facebook afmelden vooraleer u onze website bezoekt. Het is ook mogelijk om de sociale plug-ins voor uw browser te blokkeren met add-ons, zoals de Facebook-blokker, webgraph.com/resources/facebookblocker

Google +

Op deze website is de "+ 1”-plug-in van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS opgenomen. Deze kan worden herkend door de afbeelding "+ 1" op een witte of gekleurde achtergrond. Als u een websitepagina bezoekt die deze plug-in bevat, maakt uw browser rechtstreeks verbinding met de servers van Google en wordt vervolgens de inhoud van de plug-in naar uw browser verzonden. We hebben geen invloed op de omvang en inhoud van de gegevens die Google via deze plug-in verzamelt. Volgens de informatie van Google worden geen persoonsgegevens verzameld zonder op de plug-in te klikken. Deze gegevens worden enkel verzameld en verwerkt als gebruikers op Google+ zijn ingelogd. Als u bent aangemeld bij uw persoonlijke gebruikersaccount van Google+ of Google terwijl u onze website bezoekt, kan Google het websitebezoek koppelen aan uw account. Wanneer u communiceert met de sociale plug-ins, bijv. door op het pictogram “Like/Vind ik leuk" te klikken of een opmerking achter te laten, wordt de relevante informatie van uw browser rechtstreeks naar Google verzonden en daar opgeslagen. Daarnaast kunnen we niet uitsluiten dat andere Google-services die opgenomen zijn in onze website, gegevens aan uw Google-profiel koppelen. Als u een dergelijke gegevensoverdracht wilt voorkomen, moet u zich afmelden bij uw Google+ of Google-account vooraleer u onze website bezoekt. Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling, alsook de verdere verwerking en het gebruik van gegevens door Google, inclusief uw rechten en opties voor het beschermen van uw privacy in verband met de “+1”-plug-in vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van Google via www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html, evenals bij de veelgestelde vragen beschikbaar op http://www.google.com/intl/de/+1/button.
 

Youtube

Plug-ins door Youtube.de/Youtube.com worden gebruikt op deze website en worden beheerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, VS. Wanneer een gebruiker een website bezoekt die een dergelijke plug-in bevat, maakt zijn browser rechtstreeks verbinding met de servers van YouTube. Hierdoor worden de YouTube-servers op de hoogte gebracht van de websites die de gebruiker heeft bezocht. Als u bent ingelogd als lid van YouTube, wijst YouTube deze informatie toe aan de platforms van uw respectievelijke persoonlijke accounts. Wanneer u deze plug-ins gebruikt, zoals aanklik-/startknoppen van een video of het verzenden van een opmerking, dan wordt deze informatie toegewezen aan uw YouTube-account. Dit kan alleen worden voorkomen door u af te melden vooraleer u de plug-in gebruikt. Meer informatie vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring via www.google.de/intl/de/policies/privacy

Twitter

Deze website maakt gebruik van knoppen van de dienst Twitter, die wordt aangeboden door Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS. Deze plug-ins worden bijv. aangegeven door termen als "Tweet" of het Twitter-logo. Hierdoor kunnen mensen een bericht of een pagina van deze website op Twitter delen. Wanneer een gebruiker een website bezoekt die een dergelijke knop bevat, maakt zijn browser rechtstreeks verbinding met de servers van Twitter. De inhoud van de Twitter-knoppen wordt rechtstreeks door Twitter aan de browser van de gebruiker geleverd. We hebben daarom geen invloed op de hoeveelheid gegevens die Twitter met behulp van deze plug-in verzamelt en kunnen de gebruiker alleen informeren over de kennis die ons ter beschikking staat: daarna worden de loggegevens, zoals het IP-adres van de gebruiker of eerdere bezochte websites, verzonden. Meer informatie vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Twitter via twitter.com/privacy

XING

De “XING share-knop” (delen) wordt gebruikt op deze website. Nadat u verbinding hebt gemaakt met deze website, wordt een verbinding met servers van XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg ("XING") gemaakt via uw browser, waarbij de functies van de "XING share-knop" (in het bijzonder de berekening/weergave van de waarde) worden uitgevoerd. XING slaat geen persoonsgegevens over u op wanneer u deze website bezoekt. XING slaat in het bijzonder geen IP-adressen op. Uw gebruiksgedrag wordt ook niet geëvalueerd door het gebruik van cookies in verband met de “XING share-knop”. U vindt de meest recente privacy-informatie over de “XING share-knop” en eventuele aanvullende informatie op deze website: www.xing.com/app/share?op=data_protection
 
LinkedIn

Plug-ins van de LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, VS (hierna "LinkedIn") zijn geïntegreerd in deze website. De LinkedIn plug-in is herkenbaar aan het LinkedIn-logo of de "share-knop" ("aanbevolen") op deze website. Bij het bezoeken van deze website wordt via de plug-in een directe verbinding gemaakt tussen uw browser en de LinkedIn-server. Hierdoor ontvangt LinkedIn de informatie dat u deze website hebt bezocht met behulp van uw IP-adres. Als u op de "share-knop" van LinkedIn klikt terwijl u bent ingelogd op uw LinkedIn-account, kunt u de inhoud van deze website koppelen aan uw LinkedIn-profiel. Hierdoor kan LinkedIn het bezoek aan deze website koppelen aan uw gebruikersaccount. We willen er graag op wijzen dat wij als websitebeheerders geen informatie ontvangen over de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan via LinkedIn. Details over het verzamelen van gegevens (doel, bereik, verdere verwerking, gebruik), evenals uw rechten en opties zijn te vinden onder de gegevensbeschermingsinformatie van LinkedIn via www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Webanalyse

Zoals bijna elke websitebeheerder gebruiken we analysetools in de vorm van trackingsoftware om de gebruiksfrequentie en het aantal gebruikers van onze website te bepalen.

Gebruik van de analysetool “Google Analytics”

PM-International maakt gebruik van de Google Analytics-service van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Deze dienst maakt een analyse mogelijk van het gebruik van deze website door middel van cookies. Hiertoe wordt de informatie die door de cookie wordt gegenereerd zoals uw geanonimiseerde IP-adres, namens PM-International verzonden naar een server van Google LLC in de VS. Op deze website is Google Analytics uitgebreid met de code "GAT._anonymizeip ();". Hierdoor is een anonieme verzameling van IP-adressen gegarandeerd. Het anonimiseren van uw IP-adres gebeurt door Google meestal door het inkorten van uw IP-adres binnen de Europese Unie of andere verdragsstaten van de Europese Economische Ruimte (EER). In uitzonderlijke gevallen wordt uw IP-adres naar een Google LLC-server in de VS verzonden en daar geanonimiseerd. Uw verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google LLC. Binnen het kader van de Google Analytics advertentiefunctie worden remarketing en prestatierapporten gebruikt op basis van demografische kenmerken en interesses. Deze procedures hebben als doel om reclame meer af te stemmen op de interesses van individuele gebruikers door middel van informatie over gebruikersgedrag. In de context van remarketing kunnen gepersonaliseerde reclamemaatregelen worden omgeschakeld naar andere websites op basis van surfgedrag op de website van PM-International. Het reclamemateriaal kan dus producten bevatten die u eerder op de website van PM-International hebt bekeken. Als u ermee akkoord bent gegaan dat uw web- en app-browser via uw Google-account is verbonden met Google en dat de informatie uit uw Google-account kan worden gebruikt om advertenties te personaliseren, gebruikt Google deze gegevens voor uitgebreide remarketing. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het verzamelen van uw gegevens via Google Analytics. Daartoe hebt u de volgende opties:
 
De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt het gebruik van cookies echter voorkomen via de relevante browserinstellingen. In dat geval kunnen tal van websitefuncties niet worden gebruikt. De instellingen moeten voor elke browser afzonderlijk worden uitgevoerd.
U kunt ook voorkomen dat deze gegevens door Google LLC worden verzameld en verwerkt door de browser-add-on te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Een andere mogelijkheid hiervoor of voor browsers op mobiele apparaten is klikken op de volgende link: disable Google Analytics. Hiermee wordt een opt-out-cookie geplaatst op het apparaat van de gebruiker voor de internetpagina's van PM-International via de browser die u op dat moment gebruikt. Als de cookies in deze browser worden verwijderd, moet de link opnieuw worden aangeklikt.
Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op http://www.google.com/analytics/terms/de.html  of https://www.google.de/intl/de/policies/
 
Opgelet: Als u cookies in uw browser verwijdert, kan zelfs de opgeslagen opt-out-cookie verwijderd zijn en moet het bezwaar opnieuw worden uitgevoerd op de eerder genoemde manier.
 
Gegevensbeveiliging

De beveiligingssoftware SSL (Secure Socket Layer) van PM-International is momenteel een van de beste beschikbare technologieën.

Bij de betaling voor de respectieve diensten hebt u verschillende betalingsopties om uit te kiezen. De betalingsinformatie voor elke variant wordt gecodeerd voor de verzending. U kunt er dus zeker van zijn dat uw gegevens niet door een derde partij kunnen worden gelezen. Deze overdracht is zelfs veiliger dan uw persoonsgegevens via de telefoon doorgeven.

Meer dan tienduizenden klanten hebben tot nu toe online gekocht bij PM-International in Duitsland. U hoeft zich dus geen zorgen te maken over uw veiligheid bij het gebruik van de website van PM-International. Al het mogelijke wordt gedaan om uw gegevens te beschermen via de technologie die door PM-International wordt gebruikt.

Bij PM-International heeft beveiliging niet alleen te maken met de bescherming van uw gegevens voor de betaalmethoden die u kiest. PM-International doet er alles aan om ervoor te zorgen dat uw besteldocumenten, goederen of andere documenten aankomen op exact het tijdstip dat wij u hebben verstrekt.

Status: 25.05.2018

Révision de la LPD (Loi sur la protection des données personnelles) et du RGPD (Règlement général sur la protection des données)
 
Déclaration de confidentialité sur la protection de données de PM-International  
Notes relatives à la protection des données
La déclaration de confidentialité sur la protection de données suivante s'applique au site Internet www.pm-international.ch.
Nous avons à cœur de protéger vos données personnelles ainsi que votre vie privée.
Par conséquent, nous souhaitons vous expliquer ci-dessous ce que PM-International AG (Suisse) (ci-après appelée «PM-International») met en œuvre pour vous satisfaire ainsi que nous à cet égard. Nous souhaitons vous expliquer quelles données personnelles nous collectons, comment nous les utilisons et comment nous protégeons vos données. En outre, vous découvrirez à qui nous transmettrons ces données et de quelle manière vous pouvez modifier les vôtres. La politique de confidentialité de PM-International est conforme aux dispositions légales applicables de la loi fédérale sur la protection des données (LPD) et, dans la mesure du possible, aux dispositions du règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'UE. La présente déclaration de confidentialité sur la protection de données définit les données stockées par PM-International et la manière dont elles sont utilisées.
Vos données seront traitées par PM-International ainsi que par PM-International AG 67346 Speyer, Allemagne («PM-International Allemagne»). Vous acceptez que PM-International puisse divulguer la totalité des données à PM-International Allemagne et que cette dernière les traite conformément à la présente déclaration de confidentialité sur la protection de données et que tous les droits auxquels PM-International a droit en vertu de cette déclaration de confidentialité peuvent également être exercés par PM-International Allemagne. 
 
Noms et coordonnées de la personne responsable et, le cas échéant, de son représentant:
PM-International Nederland BV
Ton van Ravesteijn
Raambrug 34A, NL - 5531 Bladel
Télephoné  +31 135211803
info@pm-international.nl
 
Représentée par PM-International AG («PM-International Allemagne»)
An der Hofweide 17, D-67346 Speyer
Représenté par le comité directeur: Gerd Niedernhuber, Lutz Blaecker, Patrick Bacher
Téléphone +49 (0)6232 / 296 -0
Fax +49 (0)6232 / 296 -100
info@pm-international.de
 
Délégué à la protection des données personnelles: 
Dr. Raimund Abele, PM-International AG
datenschutz@pm-international.de
 
Fins auxquelles les données personnelles doivent être traitées:
Nous traitons vos données aux fins suivantes:
– exécution de contrat 
– prise de contact (pour les demandes via le formulaire de contact)
– publicité
– assurance qualité
– statistiques
 
Base juridique pour le traitement
Le traitement de vos données intervient sur la base juridique suivante:
– votre consentement, art. 6 al. 1 let. a) du RGPD ou art. 13 al. 1 de la LPD
– l'accomplissement d'un contrat et de mesures précontractuelles, art. 6 al. 1 let. b) du RGPD ou art. 13 al. 2 de la LPD
– les intérêts légitimes, art. 6, al. 1, let. f) du RGPD (voir ci-dessous) ou article 13 de la LPD
 
Intérêts légitimes
Lors du traitement de vos données, nous poursuivons les intérêts légitimes suivants:
– amélioration de notre offre
– protection contre les abus
– statistiques
– publicité directe
 
Destinataires ou catégories de destinataires de données à caractère personnel 
Lors du traitement de vos données, nous travaillons avec les fournisseurs de services suivants, lesquels ont accès à vos données:
– fournisseurs d'hébergement Internet
– fournisseurs de plates-formes de réseaux sociaux
– réseaux publicitaires (pour les insertions publicitaires)
– le cas échéant prestataires de services de paiement et d'expédition
– fournisseurs d'outils d'analyse Web
– PM-International Allemagne et d'autres membres du groupe PM.
 
Durée de stockage des données personnelles:
Nous stockons vos données
– si vous avez consenti à leur traitement, et ce aussi longtemps que vous n'aurez pas révoquez votre autorisation,
– si nous avons besoin des données pour exécuter un contrat, et ce aussi longtemps que notre relation contractuelle ou que les périodes de conservation légales courront,
– si nous utilisons les données sur la base d'un intérêt légitime, et ce aussi longtemps que votre intérêt ne prime pas sur la suppression ou l'anonymisation.
 
Sources de données
Nous recevons les données de votre part (y compris par le biais du matériel que vous utilisez).
 
Transmission de données vers des pays tiers
Les données sont transférées vers les pays de l'Union européenne ainsi que vers les pays tiers en dehors de l'Union européenne, et en tout état de cause vers ceux qui ne garantissent pas la protection des données appropriée pour l'UE ou la Suisse également. Dans la mesure où la législation étrangère en matière de protection des données n'offre pas une protection juridique adéquate, le transfert de données s'effectue sur la base de dispositions contractuelles prévues par la loi et conçues pour assurer une protection adéquate de vos données que vous pouvez consulter sur demande.
 
Droit d'accès ainsi que de rectification, ou d'effacement ou de restriction du traitement ou du droit d'opposition au traitement et du droit à la portabilité des données:
Vous avez le droit
– de demander des informations sur le traitement de vos données,
– de corriger vos données,
– de supprimer ou de bloquer vos données,
– de limiter le traitement,
– de vous opposer au traitement de vos données,
– de recevoir vos données dans un format transférable et de les transmettre à un tiers,
– de révoquer à tout moment votre consentement au traitement de vos données pour l'avenir et
– de porter plainte auprès de l'autorité de surveillance compétente au sujet d'un traitement de données inappropriées selon "Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag".

 
Nécessité ou obligation de fournir des données
Sauf indication contraire lors de la collecte, la fourniture de données n'est pas requise ni obligatoire.
 
Informations complémentaires relatives à la protection des données
 
Traitement de données par des tiers
Vos données seront traitées par PM-International ainsi que par PM-International Allemagne. Dans ce contexte, nous vous renvoyons à nos explications ci-dessus sous «Protection des données», dernier paragraphe. 
Dans la mesure où PM-International ou PM-International Allemagne transfèrent des données aux fournisseurs de services (prestataires spécialisés dans le transport de colis, prestataires de paiement, etc.) dans le cadre du contrôle des ventes, PM-International ou PM-International Allemagne concluent des contrats de traitement des commandes. En conséquence, les partenaires de distribution sont obligés non seulement par la loi, mais aussi par contrat avec PM-International ou PM-International Allemagne de respecter la protection des données. 
Les données personnelles et liées aux transactions sont transférées conformément aux «clauses contractuelles standard de l'UE» définies par la Commission européenne.
 
Protection des données lors de commandes de marchandises, profils d'utilisateurs personnels
Lors d'une commande de marchandises, PM-International recueille des données personnelles auprès des clients afin d'exécuter et de traiter la commande. Les données client suivantes sont collectées, stockées et utilisées: nom, adresse, adresse e-mail, date de naissance, numéro de téléphone, informations de paiement et, en cas de paiement par prélèvement automatique, informations relatives au compte et si nécessaire, d'autres coordonnées bancaires pour les paiements par carte de crédit, données de commande. Les informations que vous fournissez ici seront utilisées uniquement en vue de simplifier votre processus de commande, à des fins administratives et d'analyse interne.
 
Traitement des données par Intrum AG
 
Vous pouvez obtenir des informations sur la vérification de votre adresse auprès d'Intrum AG, Eschenstrasse 12, 8603 Schwerzenbach. 
À cette fin, nous enverrons les données requises (votre nom complet, votre adresse et, le cas échéant, votre date de naissance) à la société désignée. À l'avenir, ces données seront également utilisées par cette dernière à des fins de vérification d'adresse ou de vérification d'identité auprès d'autres entreprises.
Nous fournissons également des données à Intrum AG en ce qui concerne les renseignements de solvabilité. Intrum AG est une société de renseignement pour les consommateurs. Elle exploite une base de données qui stocke des informations relatives à la solvabilité sur les particuliers et les entreprises. Sur cette base, Intrum fournit des informations de solvabilité à ses clients. Sa clientèle regroupe, par exemple, les établissements de crédit, les sociétés de crédit-bail, les compagnies d'assurance, les sociétés de télécommunications, les sociétés de gestion de créances, les sociétés de vente par correspondance, les grossistes et les détaillants ainsi que d'autres entreprises fournissant des biens ou des services. Dans le cadre des dispositions légales, certaines des données disponibles dans la base seront également utilisées pour fournir d'autres bases de données d'entreprises. 
La base de données d'Intrum AG stocke notamment les données relatives aux noms, adresse, date de naissance, le cas échéant adresse e-mail, habitudes de paiement et rapports de participation des personnes. Le traitement des données stockées a pour but de fourniture des informations sur le crédit de la personne recherchée. L'art. 6 al. 1f du RGPD européen ou l'art. 13 al. 2 let. c de la LPD constitue la base juridique pour le traitement. Les informations relatives à ces données ne peuvent être fournies que si un client démontre de manière crédible qu'il a un intérêt légitime à connaître lesdites informations. Si les données sont transmises vers des pays hors de l'UE, ce transfert se fait sur la base des «clauses contractuelles standard de l'UE». 
Les données sont stockées aussi longtemps que leur connaissance est nécessaire pour accomplir l'objectif de stockage. 
Les intérêts légitimes au sens de l'art. 6, al. 1 du RGPD européen ou de l'art. 13 de la LPD peuvent être: décision de crédit, lancement d'une entreprise, rapports de participation, créance, examen de solvabilité, informations d'exécution. Vous avez un droit d'accès à Intrum AG concernant les données stockées à votre sujet. Dans la mesure où les données stockées vous concernant sont erronées, vous avez droit d'en demander la correction ou la suppression. S'il n'est pas possible de déterminer immédiatement l'exactitude des données, vous avez le droit de les bloquer jusqu'à clarification. Si vos données sont incomplètes, vous pouvez demander à ce qu'elles soient finalisées. 
Si vous avez donné votre consentement au traitement des données stockées par Intrum AG, vous avez le droit de révoquer à tout moment ce consentement sous réserve des remarques suivantes relatives au droit d'opposition. Du fait de votre consentement, la révocation n'affecte pas la légalité du traitement de vos données jusqu'à ce qu'une annulation éventuelle soit effectuée. 
Si vous avez des objections, des demandes ou des réclamations concernant la protection des données, vous pouvez à tout moment contacter le délégué à la protection des données personnelles d'Intrum AG. Ce dernier vous aidera rapidement et en toute confiance pour toute question relative à la protection des données. Vous pouvez également adresser une réclamation aux autorités compétentes en cas de traitement des données non conforme au RGPD par Intrum AG. 
Les données stockées par Intrum AG proviennent de sources accessibles au public, de sociétés de collecte et de leurs clients. 
Pour résumer votre cote de solvabilité, Intrum AG établit une valeur de solvabilité relative à vos données. Cette valeur inclut des données sur l'âge et le sexe, les coordonnées et une partie des données relatives à l'historique de paiement. Ces données sont incluses dans le calcul de la valeur de solvabilité à l'aide de différentes pondérations. Les clients de Intrum AG s'aident de cette valeur pour prendre leurs propres décisions de crédit. 
Droit d'opposition: 
Le traitement des données stockées chez Intrum AG est effectué pour des raisons impérieuses et légitimes de protection des créanciers et de crédit qui priment régulièrement sur vos intérêts ou sert à la revendication, à l'exercice ou à la défense de droits légaux. Vous ne pouvez vous opposer au traitement de vos données que pour des raisons qui découlent d'une situation particulière que vous subissez, qui doivent être prouvées et qui prévalent sur les intérêts du créancier. Si ces raisons spéciales sont prouvées, les données ne seront plus traitées. Intrum Ag est responsable au sens de l'art. 4 ch. 7 du RGPD européen. 
Traitement des données par PM-International:
PM-International utilise vos données pour les opérations suivantes: 
afin de vous offrir les opportunités d'un service personnalisé et l'utilisation optimale de notre site Internet à l'aide des informations stockées dans votre profil d'utilisateur.

Afin de vous proposer des offres individuelles et des informations qui vous intéressent personnellement. Bien sûr, vous avez également la possibilité de nous informer que vous ne souhaitez pas ou plus recevoir ces offres et/ou informations. Dans ce cas, nous arrêterons bien évidemment de vous les envoyer. Vous pouvez nous contacter par e-mail à l'adresse datenschutz@pm-international.de ou avl@pm-international.ch
Pour la livraison de marchandises par des prestataires externes, PM-International fournira les informations nécessaires (destinataire, adresse de livraison et éventuellement personnes autorisées) à ces sociétés et aux membres du groupe de sociétés PM afin de remplir les obligations contractuelles (art. 6  al. 1 b du RGPD ou art. 13 al. 2 let. a de la LPD). PM-International ne pratique pas la commercialisation d'adresses. PM-International conclut des contrats relatifs au traitement des commandes conformes aux exigences des art. 28, 29 du RGPD, et ce avec tous les prestataires de services externes.
Les données relatives aux commandes individuelles restent accessibles au client via son compte utilisateur protégé par mot de passe sur le site Internet, notamment afin de pouvoir recommander ultérieurement et facilement des produits déjà achetés dans le système de commande. Le client peut à tout moment visualiser et modifier les informations existantes enregistrées dans son compte ainsi que le mot de passe choisi en accédant à son compte utilisateur sur le site Internet, rubrique «Mes données».
Un client peut à tout moment supprimer son compte et toutes les données associées par courrier, téléphone ou e-mail à sd@pm-international.ch Dans ce cas, PM-International ou PM-International Allemagne suppriment immédiatement toutes les données clients, dans la mesure où leur utilisation n'est plus nécessaire au traitement d'une commande ou que PM-International ou PM-International Allemagne n'est plus tenue de les stocker en raison de dispositions légales (par exemple §147 du code fiscal). Dans les deux cas, cependant, les données sont bloquées et supprimées dès que possible. 
 
Versions spéciales pour les partenaires commerciaux
Si vous êtes ou souhaitez devenir partenaire commercial de PM International, nous vous renvoyons aux fins pour lesquelles vos informations personnelles doivent être traitées:
Outre les fins déjà mentionnées ci-dessus, nous traitons vos données 
·      pour le paiement des commissions
En ce qui concerne les bases juridiques relatives au traitement et les intérêts légitimes, nous nous référons également à ce qui précède!
Destinataires ou catégories de destinataires de données à caractère personnel:
Lors du traitement de vos données, nous coopérons avec les destinataires de données susmentionnés (fournisseurs de services). Nous transférons également vos données à d'autres membres du groupe PM aux fins d'exécution du contrat.
 
Newsletter
Si vous vous êtes abonné à la newsletter de PM-International, PM-International traitera les informations personnelles que vous nous avez fournies pour vous tenir au courant des nouvelles. Vous acceptez que la newsletter soit envoyée régulièrement à l'adresse e-mail indiquée. Nous vérifierons avant cela que le propriétaire de l'adresse e-mail spécifiée accepte de recevoir la newsletter. 
Pour gérer les coordonnées et envoyer la newsletter, PM-International ou PM-International Allemagne utilise un sous-traitant. Le fournisseur de services a uniquement accès aux informations personnelles nécessaires pour exécuter le contrat. Les coordonnées ne sont pas utilisées par le fournisseur de services ni par PM-International elle-même à d'autres fins. PM-International ou PM-International Allemagne conclut un contrat de traitement des commandes correspondant avec le fournisseur de services qui satisfait aux exigences des art. 28, 29 du RGPD. 
En tant que partenaire commercial en e-business, si vous souhaitez annuler votre consentement à la réception de la newsletter, il vous suffit de désactiver la fonction newsletter dans votre compte personnel. Pour tous les autres, envoyez-nous un e-mail à l'adresse suivante: datenschutz@pm-international.de ou sd@pm-international.ch
Formulaire de contact
Le formulaire de contact disponible sur notre site Internet est un moyen facile de nous contacter rapidement. Certains champs sont obligatoires afin de pouvoir prendre contact. En complétant les champs et en cliquant sur «Envoyer», vous acceptez que vos données nous soient envoyées par e-mail avec le message. Les données ne sont pas stockées sur le serveur Internet. Les données sont stockées chez nous aussi longtemps qu'elles sont nécessaires aux fins pour lesquelles elles ont été collectées, lorsqu'elles ne le sont plus, elles sont supprimées. 
 
Stockage automatique des données d'accès
À chaque fois qu'un utilisateur accède au site Internet de PM-International, les données d'accès liées à l'activité sont automatiquement sauvegardées dans un fichier journal. Il s'agit dans ce cas d'informations générales, telles que la page à partir de laquelle le fichier a été demandé, le nom du fichier récupéré, la date et l'heure de l'appel, la quantité de données transférées, le protocole utilisé ainsi que les propres descriptions envoyées par le navigateur Internet et, le cas échéant, par le système d'exploitation.
Ces informations générales seront rendues anonymes, donc stockées à part de vos données personnelles existantes chez PM-International ou PM-International Allemagne, et ne seront pas fusionnées ensemble de quelque manière que ce soit. Elles sont uniquement évalués à des fins statistiques et utilisés pour améliorer le contenu et la fonctionnalité du site. Aucun transfert de ces données à des tiers à d'autres fins commerciales ou non ne sera effectué. Les données d'accès sont stockées dans le fichier journal pour 4 semaines maximum. 
 
Cookies
Ce site utilise également des cookies. Un cookie est un fichier texte portant un numéro d'identification qui est transmis et consigné sur l'ordinateur de l'utilisateur lorsque le site Internet est utilisé en complément d'autres données réellement demandées. Le fichier y est conservé pour un accès ultérieur et est utilisé pour authentifier l'utilisateur. 
Les cookies n'étant que des fichiers simples et non des programmes exécutables, ils ne représentent aucune menace pour votre ordinateur. Les cookies ne contiennent aucune donnée personnelle, de sorte que la protection de la vie privée est garantie. Selon le paramètre choisi par l'utilisateur dans le navigateur Internet, ces cookies sont automatiquement acceptés. Ce paramètre peut toutefois être modifié et le stockage des cookies peut être désactivé ou défini de sorte que l'utilisateur soit averti lorsqu'un cookie est installé. Cependant, en cas de désactivation de l'utilisation des cookies, certaines fonctions du site peuvent ne pas être disponibles ou seulement dans une mesure limitée. 
Nous examinons comment vous, en tant que client, visitez notre site afin de déterminer le comportement des utilisateurs sur le site Internet de PM-International. Cette information est recueillie grâce à l'utilisation de cookies. Cependant, aucune donnée personnelle (données par lesquelles il est possible de bloquer votre identité) n'est collectée lors de cette enquête. Grâce à cette approche anonyme, il n'est pas possible d'attribuer le comportement de l'utilisateur respectif à une personne spécifique.
Si vous ne souhaitez pas que votre dispositif d'accès soit identifié grâce au stockage des cookies, vous pouvez configurer le navigateur que vous utilisez de façon à les bloquer, à les supprimer de votre disque dur ou à être averti avant qu'un cookie ne soit stocké. La plupart des navigateurs possèdent une option qui restreint ou empêche complètement le stockage des cookies. Nous tenons, cependant, à souligner que dans ce cas, toutes les fonctionnalités de notre site Internet ne pourront pas être pleinement exploitées.
 
Réseaux sociaux
Nous utilisons sur notre site des plug-ins de divers réseaux sociaux (tels que Facebook, Google +, Twitter, Xing et Linkedin, etc.) qui ont leur propre politique de confidentialité, laquelle est indépendantes de la nôtre. Nous déclinons toute responsabilité quant aux sites Internet de tiers liés à notre site ou dont nous utilisons les plug-ins et ne sommes pas responsables du respect des dispositions et directives relatives à la protection des données par les réseaux sociaux et autres exploitant de sites Internet.
Facebook
Ce site utilise les plug-ins sociaux suivants du réseau social Facebook:
bouton Like
bouton Share
Facebook est exploité par Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA et disponible à l'adresse www.facebook.de. Ces plug-ins sociaux individuels sont identifiés par l'un des logos Faceboo